Acasa | Actualitate | Primarul Toma are de recuperat „aroganțe“ de 50 de milioane de euro ale administrației Boșcodeală

Primarul Toma are de recuperat „aroganțe“ de 50 de milioane de euro ale administrației Boșcodeală

02-boscodeala-boscodealaro-465x390

Rămasă doar cu doi juriști, dar cu sute de procese pe rol, în spețe diverse, Primăria Buzău va apela la serviciile unor case de avocatură care să reprezinte municipalitatea în instanță.

Suma cu care Primăria Buzău va achita onorariile ­avo­caților urmează să fie prevăzută la rectificarea de buget din luna iulie, după ce, în ședința extraordinară de săptămâna trecută, Consiliul Local al Municipiului a aprobat propunerea în acest sens a primarului Constantin Toma, scrie opiniabuzau.ro.

De departe, cele mai importante cauze sunt cele ce vizează recuperarea prejudiciilor stabilite de Camera de Conturi Buzău în urma controalelor efectuate la Palatul Comunal în ultimii ani ai administației Boșcodeală. ­Va­loarea estimată a sumelor de recuperat în urma în litigiilor cu Camera de Conturi Buzău, pentru care există decizii definitive ale instanțelor, este de 107.672.983,76 lei, sumă principală, și 13.100.694,89 lei penalități. În total, este vorba despre aproximativ 50 de ­mi­lioane de euro, bani cu care noua administrație a munici­piului Buzău ar putea să pună în practică proiectele de dezvoltare a orașului.

Potrivit primarului Constantin Toma, majoritatea proceselor în care Primăria Buzău va fi reprezentată de avocați sunt intentate fostului primar Constantin Boșcodeală și echipei cu care acesta a gestionat, deficitar și clientelar,  ani de zile banii bugetului orașului. „Sunt decizii definitive ale instanțelor. Pe o singură decizie definitivă a Curții de Apel Ploiești, de exemplu, sunt 27 de milioane de euro. Curtea de Conturi a plecat luni (n.r. 8 mai) și mi-a pus în vedere să recuperez toate aceste sume. Noi am inițiat mai multe procese în instanțe civile și, bineînțeles, Curtea de Conturi, la fiecare din ce am făcut noi, ne-a spus că s-au înregistrat progrese parțiale. Pentru ei, progresul este să recuperez toți banii, dar până atunci este foarte mult“, a precizat primarul Constantin Toma.

În acest moment, Primăria Buzău este reclamant în zece procese intentate fostului primar Constantin Boșcodeală și reprezentanților echipei cu care acesta a lucrat anii de mandat.

Cea mai veche hotărâre a unei instanțe pe care noua administrație de la Palatul Comunal trebuie să o pună în ­exe­cutare face referire la o decizie din 2013 a Curții de Conturi în urma controlului aferent anului fiscal 2012. În martie 2016, judecătorii Curții de Apel Ploiești au respins ca nefondat un recurs promovat de Municipiul Buzău și l-a admis pe cel al Curții de Conturi, casând în parte o sentință a Tribunalului Buzău referitoare la Decizia 22 din 6.09.2013 Camerei de Conturi Buzău și anulând doar un punct din actul administrativ, referitor la autoturismul Skoda, cu o capacitate de 1.968 cmc, achiziționat de Primărie cu 124 mii lei (echivalentul a 28.437 euro) în condițiile în care, prin OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și O.G nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, s-a interzis achiziționarea de autoturisme cu o capacitate mai mare de 1600 cmc și al căror preț depășea contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro.

La controlul din 2013, Curtea de Conturi a stabilit prejudicii de peste 46 milioane lei în activitatea proprie a unității adimintrativ teritoriale municipiul Buzău, însă conducerea de atunci de la Pala­tul Comunal a contestat cinci dintre măsurile dispuse de auditorii financiari.

Este vorba despre recuperarea de la SC Strabag SRL a peste 485.000 lei, bani achitați nelegal din bugetul local. În baza unui contract încheiat în luna iunie 2008, S.C. STRABAG SRL a executat lucrări de reabilitare a unor străzi din cartierul Poștă, în valoare totală de 6.086 mii lei.

Deși lucrările au fost recepționate la data de 20.11.2008, iar potrivit contractului plata contravalorii acestora trebuia efectuată de beneficiar (Primă­ria municipiului Buzău) în termen de 12 luni de la finalizarea lucrărilor, până la data auditului s-a achitat executantului doar suma de 38 mii lei.

Din această cauză S.C. STRABAG SRL a intentat acțiune în justiție, obținând o sentință definitivă și irevocabilă prin care U.A.T.M Buzău a fost obligată să plătească suma de 485 mii lei reprezentând penalități de întârziere, suma fiind achitată nelegal din bugetul local.

În perioada 2008-2013, U.A.T.M. Buzău a achitat nelegal din bugetul local, suma de 4.691.000 lei sub formă de finanțări nerambursabile, pentru acoperirea costului biletelor de acces la patinoarul din municipiu aparținând SC Elcar Gid, precum și unor cluburi sportive – Clubul Sportiv Fotbal Club Gloria Buzău și Clubul Sportiv Handbal Municipal Buzău, către care s-au dus 3.361.700 lei, sub forma de finanțări nerambursabile. Curtea de Conturi a stabilit că banii s-au dat ilegal și a dispus recuperarea sumelor, dar oamenii lui Boșcodeală au contestat și această măsură.

În perioada 2011-2013,U.A.T.M. Buzău a plătit, fără nicio bază legală, către S.C. Ecogen Energy S.A. Buzău societate cu capital majoritar privat de producere a energiei termice, suma totală de 30.342.000 lei, sub formă de subvenții, deși Consiliul Local a hotărât ca subvențiile pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, să se acorde Regiei Autonome Municipale Buzău.

Contrar hotărârii ConsiliuLui local, primarul municipiului Buzău a încheiat un contract cadru, fără să existe o împu­ternicire în acest sens din partea Consiliului Local, prin care s-a stabilit în mod arbitrar ca plata facturii de energie termică emisă de S.C. Ecogen Energy SA să se realizeze astfel:  50 % să se achite de către Regia Autonomă Municipală Buzău, iar 50% de municipiul Buzău prin ordonatorul principal de credite, primarul municipiului, în contul subvenției la energie termică.

Deși, în acest contract nelegal încheiat se prevede că plățile se realizează în baza facturilor emise de către S.C Ecogen Energy S.A Buzău, în realitate, decontarea sumei de 30.342.000 lei către societatea respectivă s-a realizat fără să existe facturi și nici alte documente (deconturi justificative), întocmite conform legii, din care să rezulte cantitatea de ­ener­gie produsă, prețurile unitare, valoarea energiei termice furnizată populației etc, elemente absolut obligatorii care să certifice prestarea serviciilor și, implicit, exactitatea și realitatea sumelor de plată.

Plățile respective s-au efectuat în baza unui contract cadru de vânzare-cumpărare a ene­rgiei termice nr. 5421/2010, încheiat între Primăria municipiului Buzău, S.C. Ecogen Energy S.A. și R.A.M. , însă fără să existe o împuternicire în acest sens din partea Consiliului Local, acesta fiind singurul abilitat de lege să aprobe aceste subvenții.

S-a considerat contractul ca fiind nelegal, având în vedere că subvenția aprobată pentru această activitate trebuia achitată doar Regiei Autonome a Municipiului. Și acest aspect a fost contestat la acel moment de Primărie.

Punctul 17 din decizia Curții de Conturi, rămasă definitivă, în mare parte, prin hotărâre a Curții de Apel Ploiești, face referire la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea unor contracte de achiziții publice de lucrări, servicii sau bunuri, către două societăți ale Consiliului Local.

În perioada 2011-2013, U.A.T.M Buzău, a încheiat cu S.C Urbis Serv S.R.L Buzău și S.C Prestcom Serv S.A Buzău, contracte de execuție lucrări în valoare totală de 72.018.000 lei fără respectarea nici unei proceduri de selecție, respectiv prin încredințare directă, contrar prevederilor O.UG nr.34/2006, deși valoarea fiecăruia depășea, la data semnării angajamentelor legale, 15 mii euro, prag de la care trebuia aplicată una din procedurile competitive prevăzute de lege.

Mai mult, atribuirea contractelor către SC Urbis Serv SRL Buzău fără aplicarea nici unei proceduri de selecție s-a făcut în condițiile în care, încă din anul 2007, A.N.R.M.A.P s-a pronunțat în sensul că societățile din subordinea primăriei (cu referire directă la S.C. Urbis Serv S.R.L Buzău) nu dețin și nici nu pot deține un drept special sau exclusiv în legătură cu atribuirea, de către Consi­liul local al municipiului Buzău, a unor contracte privind execuția de lucrări de natura celor prezentate în obiectul de activitate al societăților.

În același mod s-a procedat și în cazul atribuirii serviciilor de gestionare a activității câinilor fără stăpân, către S.C. Urbis Serv S.R.L., în valoare totală de 730.000 lei, precum și atribuirea contractelor încheiate pentru servicii de reclamă și publicitate către agenți economici care operează pe piața presei locale în sumă de 314.000 lei.

De altfel, în timpul unui control efectuat în perioada ianuarie-februarie 2013, auditorii Camerei de Conturi Buzău au stabilit că S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău a beneficiat nelegal de stingerea de obligații fiscale restante în sumă de 10.518.488,70 lei, în condițiile în care valoarea arieratelor Primăriei municipiului Buzău față de această societate, cu întârzieri la plată de peste 90 zile de la data scadenței, erau de doar 722.719,30 lei, în timp ce obligațiile fiscale stinse au însumat 11.241.208 lei. De asemenea, s-a stabilit că SC Urbis Serv SRL Buzău a transferat nelegal pentru plata de furnizori, în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012, din contul deschis la Trezoreria Buzău, suma totală de 14.161.104 lei.

În același raport al Camerei de Conturi se precizează că societatea, al cărei acționar unic este municipiul Buzău, a înregistrat pe costuri, în perioada septembrie 2008 – iulie 2012, cheltuieli cu dobânzi bancare în sumă de 3.459.691,46 lei ­afe­rente unui credit bancar contractat în anul 2008 în sumă de 22.000.000 lei, având drept consecință diminuarea profitului brut cu această sumă. Mai mult, în anul 2012 S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău a facturat și încasat de la Primăria Municipiului Buzău, în plus, suma de 254.980 lei cu TVA, reprezentând contravaloarea hranei pentru câinii fără stăpân cazați și hrăniți în adăposturi o perioadă mai mare de șapte zile prevăzută de legislația în vigoare.

Anul trecut, Primăria Buzău a pierdut procesul cu Camera de Conturi în ceea ce privește aceste aspecte, iar banii plătiți nelegal trebuie acum recuperați de la cei care au decis plata lor sau de la cei care i-au încasat.

Pentru toate procesele aflate pe rolul instanțelor și cele ce urmează să le deschidă ca reclamant, municipalitatea va plăti peste 5 miliarde lei vechi.

Este vorba despre plata unor servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanța a UAT Buzău pentru litigiile existente, ce sunt legate de rapoartele întocmite de Curtea de Conturi până la data de 31.12.2016, în limita sumei de 130.000 lei, despre servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanța a UAT Buzău pentru 100 dintre creanțele la bugetul local aflate în pericol de prescriere și având valorile cele mai mari, în limita sumei de 130.000 lei, despre servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanța a UAT Buzău pentru toate dosarele de insolvență în care UAT Buzău are calitatea de creditor, în limita sumei de 130.000 lei valoarea litigiilor în care UAT Buzău este ­cre­ditoare în dosarele de insolvență fiind de 9.991.551,99 lei.

Apărare și contra Companiei de Apă

În plus, litigiile cu S.C. Compania de Apă Buzău au devenit numeroase și includ foarte multe aspecte ce țin de aplicarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, iar juriștii angajați ai Primăriei nu au specializare în acest tip de cauze juridice. În plus, aceste cauze sunt deosebit de complexe și necesită cooperarea în cadrul unui colectiv mai larg, situație care până în prezent fusese realizată prin cooperarea strânsă cu reprezentantul UAT Buzău în AGA societății, care avea specializare juridică și experiență considerabilă mai ales în domeniul comercial. De aceea se vor achziționa servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță a UAT Buzău pentru litigiile existente și viitoare cu S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, în limita sumei de 130.000 lei.

Comentarii

Comentarii

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com